img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

Ports Calls

Event
Tid
Hamn
Fartyg
Avgång 2022-12-09 06:17 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Ankomst 2022-12-09 06:14 Flag HORTEN VEDEROY [NO]
Ankomst 2022-12-09 05:59 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Avgång 2022-12-09 05:50 Flag HORTEN BASTO VI [NO]
Avgång 2022-12-09 05:38 Flag HORTEN VEDEROY [NO]
Ankomst 2022-12-09 05:26 Flag HORTEN BASTO VI [NO]
Avgång 2022-12-09 05:21 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Ankomst 2022-12-09 05:03 Flag HORTEN VEDEROY [NO]
Ankomst 2022-12-09 04:59 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Avgång 2022-12-09 04:48 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Ankomst 2022-12-09 04:18 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Avgång 2022-12-09 04:17 Flag HORTEN BASTO VI [NO]
Avgång 2022-12-09 03:47 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Ankomst 2022-12-08 23:11 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Avgång 2022-12-08 22:48 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Ankomst 2022-12-08 22:30 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Ankomst 2022-12-08 22:02 Flag HORTEN BASTO VI [NO]
Avgång 2022-12-08 22:02 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Ankomst 2022-12-08 21:28 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Avgång 2022-12-08 21:23 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Avgång 2022-12-08 21:13 Flag HORTEN VEDEROY [NO]
Ankomst 2022-12-08 21:05 Flag HORTEN VEDEROY [NO]
Ankomst 2022-12-08 21:02 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Avgång 2022-12-08 20:54 Flag HORTEN BASTO VI [NO]
Avgång 2022-12-08 20:27 Flag HORTEN VEDEROY [NO]
Ankomst 2022-12-08 20:25 Flag HORTEN BASTO VI [NO]
Avgång 2022-12-08 20:18 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Ankomst 2022-12-08 20:14 Flag HORTEN VEDEROY [NO]
Ankomst 2022-12-08 19:59 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Avgång 2022-12-08 19:52 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Ankomst 2022-12-08 19:39 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Avgång 2022-12-08 19:23 Flag HORTEN BASTO VI [NO]
Ankomst 2022-12-08 19:00 Flag HORTEN BASTO VI [NO]
Avgång 2022-12-08 18:48 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Ankomst 2022-12-08 18:44 Flag HORTEN BASTOE I [NO]
Ankomst 2022-12-08 18:28 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Avgång 2022-12-08 18:27 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Ankomst 2022-12-08 18:09 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Avgång 2022-12-08 18:08 Flag HORTEN BASTO V [NO]
Avgång 2022-12-08 17:54 Flag HORTEN BASTO VI [NO]
Avgång 2022-12-08 17:51 Flag HORTEN VEDEROY [NO]
Ankomst 2022-12-08 17:50 Flag HORTEN BASTO V [NO]
Avgång 2022-12-08 17:36 Flag HORTEN BASTOE I [NO]
Ankomst 2022-12-08 17:30 Flag HORTEN BASTO VI [NO]
Ankomst 2022-12-08 17:23 Flag HORTEN VEDEROY [NO]
Ankomst 2022-12-08 17:19 Flag HORTEN BASTOE I [NO]
Avgång 2022-12-08 17:17 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Avgång 2022-12-08 16:58 Flag HORTEN BASTO IV [NO]
Ankomst 2022-12-08 16:58 Flag HORTEN BASTO ELECTRIC [NO]
Avgång 2022-12-08 16:40 Flag HORTEN BASTO V [NO]