No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

Ports Calls

Ereignis
Zeit
Hafen
Schiff
Ankunft 2022-05-21 10:26 Flag FORSAND RYGERELEKTRA [NO]
Abfahrt 2022-05-21 09:09 Flag FORSAND RYGERELEKTRA [NO]
Ankunft 2022-05-21 09:04 Flag FORSAND RYGERELEKTRA [NO]
Abfahrt 2022-05-21 07:45 Flag FORSAND RYGERFJORD [NO]
Ankunft 2022-05-21 07:42 Flag FORSAND RYGERFJORD [NO]
Ankunft 2022-05-20 17:22 Flag FORSAND LYSEFJORD [NO]
Abfahrt 2022-05-20 17:13 Flag FORSAND LYSEFJORD [NO]
Ankunft 2022-05-20 17:11 Flag FORSAND LYSEFJORD [NO]
Abfahrt 2022-05-20 14:59 Flag FORSAND LYSEFJORD [NO]
Ankunft 2022-05-20 14:55 Flag FORSAND LYSEFJORD [NO]
Abfahrt 2022-05-20 14:38 Flag FORSAND LYSEFJORD [NO]
Ankunft 2022-05-20 14:32 Flag FORSAND LYSEFJORD [NO]
Abfahrt 2022-05-20 12:05 Flag FORSAND LYSEFJORD [NO]
Ankunft 2022-05-20 12:00 Flag FORSAND LYSEFJORD [NO]
Abfahrt 2022-05-20 11:06 Flag FORSAND LYSEFJORD [NO]
Abfahrt 2022-05-20 10:35 Flag FORSAND RYGERELEKTRA [NO]