img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

Ports Calls

FESTOYA
Ereignis
Zeit
Hafen
Schiff
Abfahrt 2024-07-13 10:45 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 10:28 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 10:13 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 09:57 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 09:44 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 09:27 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 09:13 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 08:56 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 08:43 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 08:28 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 08:14 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 07:57 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 07:45 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 07:29 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 07:14 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 06:57 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 06:43 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 06:28 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 06:14 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 05:57 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 05:44 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 05:30 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 05:14 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 04:57 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 04:44 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 04:28 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 04:13 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 03:57 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 03:44 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 03:30 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 03:13 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 02:57 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 02:44 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 01:58 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 01:44 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 01:27 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 01:13 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-13 00:30 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-13 00:13 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-12 23:59 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-12 23:44 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-12 23:30 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-12 23:13 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-12 22:59 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-12 22:42 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-12 22:30 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-12 22:13 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-12 21:58 Flag FESTOYA FESTOYA [NO]
Abfahrt 2024-07-12 21:44 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]
Ankunft 2024-07-12 21:29 Flag SOLAVAGEN FESTOYA [NO]